«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» | Գրադարան

«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» (հեղինակ՝ բ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ն․ Պառնասյան, Եր․, 1970 թ․) աշխատությունը նվիրված է շարահյուսական համանիշների մասնագիտական քննությանը, հանգամանորեն ներկայացված են նախադասության բնույթի, կառուցվածքի, ինչպես նաև նախադասության անդամների քերականական արտահայտության հետ կապված համանիշները։ Ուսումնասիրությունը կատարված է հայ (արևելահայերեն) դասական և ժամանակակից գեղարվեստական գրականության, մամուլի և հրապարակախոսության լեզվից քաղած փաստական հարուստ նյութի հիման վրա։

Ներբեռնել գիրքը

Leave a Reply

Your email address will not be published.