Է. Աղայանի «Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն)» աշխատությունը համացանցում

558

Ձեզ ենք ներկայացնում Է. Աղայանի «Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն)» (Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1967) աշխատությունը: Աշխատանքը ներբեռնելու համար անցեք հղմամբ:

Շնորհակալություն Հրաչ Մարտիրոսյանին գրքի էլեկտրոնային տարբերակը տրամադրելու համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published.